คำอธิบายรายวิชา
ความหมายความสำคัญองค์ประกอบและพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการและการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย ฯลฯ สำหรับการพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู


วัตถุประสงค์
1. อธิบายกำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
2. เล่าประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างย่อ ๆ ได้
3. บอกความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีและการสื่อสารได้
4. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่้ใช้ในชีวิตประจำวันได้
5. อธิบายถึงกระแสโลกาภิวัติน์ของเทคโนโลยีและสารสนเทศได้
6. ยกตัวอย่างบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

ประวัติคอมพิวเตอร์            คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซึ่งมีวิวัฒนาการนานมาแล้ว เริ่มจากเครื่องมือในการคำนวณเครื่องแรกคือ "ลูกคิด" (Abacus) ที่สร้างขึ้นในประเทศจีน เมื่อประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) ได้ประดิษฐ์เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) สามารถคำนวณค่าของตรีโกณมิติ ฟังก์ชั่นต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ การทำงานของเครื่องนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเก็บข้อมูล ส่วนคำนวณ และส่วนควบคุม ใช้ระบบพลังเครื่องยนต์ไอน้ำหมุนฟันเฟือง มีข้อมูลอยู่ในบัตรเจาะรู คำนวณได้โดยอัตโนมัติ และเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ ก่อนจะพิมพ์ออกมาทางกระดาษ หลักการของแบบเบจนี้เองที่ได้นำมาพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เราจึงยกย่องให้แบบเบจเป็น บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์


เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine)